Werkpakket 4: Business Versneller Vertical Farming
Werkpakket 4: Business Versneller Vertical Farming
Werkpakket 4: Business Versneller Vertical Farming

Snelheid van innovatie en versterking van de innovatiekracht is afhankelijk van gerichte kenniscirculatie en -adoptie en het adaptief en lerend vermogen van betrokken partijen. Met het oog op de verduurzaming van de samenwerking binnen het Fieldlab wordt daarom in dit werkpakket aandacht besteed aan het versterken van het lerend vermogen van de partners in het project.

Het doel van werkpakket 4 is om de samenwerking binnen het Fieldlab Vertical Farming uit te bouwen naar een netwerk van waaruit bedrijven en kennisinstellingen blijvend kunnen werken aan de versnelling van business  development op het gebied van vertical farming. Hiermee wordt de basis gelegd voor een blijvend verdienmodel voor het Fieldlab, waarmee de samenwerking na het project kan voortbestaan en verder kan worden uitgebouwd.

Het Fieldlab dat binnen het project wordt opgebouwd is een innovatie ecosysteem. De betrokken partijen (partners en support partijen) zijn deels concurrenten van elkaar, maar zien wel de meerwaarde van samenwerking om de sector verder te professionaliseren en ontwikkelen. Daar is een welbegrepen eigenbelang bij. Al tijdens de ontwikkeling van deze aanvraag is gebleken dat partijen een leertraject door moeten van bewustwording en het  bekwaam worden in het met elkaar omgaan met kennisontwikkeling, kennisdelen en kennis valoriseren. In dit werkpakket wordt een lerend netwerk ontwikkeld waarbij de verschillende partijen beter op elkaar ingespeeld raken vanuit de verschillende kernwaarden die men kan inbrengen. Ontdekken van elkaars kracht en het verkennen  van de grenzen van samenwerken. Samenwerken is immers een middel en geen doel. Voortdurend is aandacht nodig voor het “mijn en dijn”, vastleggen van kennisinbreng, exploitatie, onderhoud, delen etc. Hiervoor kan een kennisnetwerkbank met experts, kennisproducten en contracten worden opgebouwd. Deze zal deels besloten zijn (voor de partners) en deels open.

De activiteiten in werkpakket 4 zijn gericht op het verbinden van de uitkomsten van de werkpakketten 1-3 en het verspreiden van kennis over de uitkomsten naar stakeholders binnen en buiten het Fieldlab via netwerk- en themabijeenkomsten en publicaties. Daarnaast wordt binnen het werkpakket gewerkt aan de ontwikkeling van  betaalde diensten (trainingen, 1-op-1 advies en consultancy, etc.), waarmee het Fieldlab op termijn duurzaam kan blijven voortbestaan en wordt een hierbij passend governance- en financieringsmodel ontwikkeld. De ervaring leert dat vanaf de start van het project het belangrijk is dat de partners en toekomstige gebruikers ervaren dat kennis niet gratis is. Nieuwe verdienmodellen moeten ontwikkeld worden. Ook de bedrijven die investeren in kennisontwikkeling en dit willen aanbieden zoeken naar verdienmodellen.

Door het benutten van de eerste resultaten uit de werkpakketen voor de eigen organisatie maar ook voor derden, wordt met elkaar een aanpak ontwikkeld om de kenniscirculatie (ontwikkeling, benutting en exploitatie) te versnellen. Het samenwerkingsverband kan nieuwe projecten ontwikkelen voor nieuwe vraagstukken die buiten de scope van de werkpakketten staan. Zo kan stap voor stap ook gewerkt worden aan de inrichting van een kennissen innovatiestructuur die na de afronding van het EFRO project gecontinueerd wordt. De samenwerking moet bewezen meerwaarde hebben voor de ondernemers. De vorm van de samenwerking zal tijdens het project worden uitgewerkt. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een juridische entiteit, van waaruit in de toekomst financiering en subsidies kunnen worden aangevraagd.