Student & Projects
Werkpakket 2: Innovatie en Demonstratie
Werkpakket 2: Innovatie en Demonstratie

In de tweede pijler van het Fieldlab Vertical Farming worden vanuit het Fieldlab state-of-the-art testfaciliteiten op het gebied van vertical farming aangeboden aan het bedrijfsleven. Hiervoor worden op de praktijklocaties van WUR en het Improvement Centre in Bleiswijk nieuwe klimaatcellen voor meerlagen en hoog opgaande teelt gebouwd, waar bedrijven innovatievragen kwijt kunnen op het gebied van onder meer teelt en licht.

In werkpakket 2 voert WUR Glastuinbouw vraaggestuurd teeltonderzoek uit gericht op de ontwikkeling, demonstratie en validatie van producten (Technology Readiness Level (TRL) 3-7). Behalve haar eigen faciliteiten en expertise heeft WUR Glastuinbouw korte lijnen naar wetenschappelijke instellingen die actief zijn op het gebied van Vertical Farming, zoals TU Delft en Wageningen Universiteit. Het Improvement Centre richt zich meer op onderzoek dat dichter bij de markt staat op het niveau van pre- of microproductie (TRL 5-9). Via Delphy liggen er korte lijnen naar de telers (klassieke markt) en is het Netwerkhuis (eerder gefinancierd vanuit EFRO-project Innovatie en Demonstratie Centra Duurzame Greenports) beschikbaar voor demonstratie en kennisoverdracht.

Testfaciliteit WUR Glastuinbouw, Bleiswijk (TRL 3-7)

Bij WUR in Bleiswijk wordt vanuit het Fieldlab een faciliteit met vier klimaatcellen gebouwd waar ondernemers terecht kunnen voor verdiepend onderzoek. Deze faciliteit maakt het mogelijk om bij unieke en zeer hoge belichtingsintensiteiten (1.500 micromol) te telen. De cellen worden gasdicht, waardoor de gasuitwisseling gemeten kan worden. Dit levert belangrijke informatie omtrent plantfysiologische processen als fotosynthese op. Tevens zal de watergift en plantenvoeding op geavanceerde wijze toegediend kunnen worden. Naast de daglicht loze cellen zelf beschikt WUR over de faciliteiten en expertise die nodig zijn om het onderzoek voor verschillende businesscases te kunnen doen. Zo beschikt het over meetapparatuur voor plantprocessen, zoals fotosynthesemeters, een smaaklab, waarin de smaak van de producten voor de klassieke markt (tomaat) en exotische markt (fruit) kan worden vastgesteld, alsmede over de lab apparatuur (HPLC) om inhoudsstoffen te kunnen meten (zie cases exotische markt en a-typische markt).

In voorkomende gevallen kan WUR onderzoek doen naar de vraag of een bepaald gewas in een Vertical Farm geteeld kan worden en hoe dat kan. Denk hierbij aan nieuwe gewassen zoals tropisch fruit en gewassen met een farmaceutische of cosmetica waarde. Echter vaker zal WUR onderzoek doen naar waarom een gewas zo reageert als onder de condities in de Vertical Farm, en vooral ook: hoe het beter kan. In de optimalisatie van de efficiëntie van het gebruik van bronnen voor de groei en productie zit namelijk de sleutel tot het welslagen van Vertical Farms. Alleen door een superieur gebruik van grondstoffen kan een rendabele businesscase worden behaald. Uit onderzoek dat in het kader van Fieldlab Freshteq is uitgevoerd is bekend dat de ‘water use efficiency’, de ‘CO2 use efficiency’ en de ‘nutrient use efficiency’ van vertical farms al beter kunnen zijn dan die van kassen. De ‘energy use efficiency’ (m.n. elektra) moet echter nog wel sterk verbeterd worden.

Samen met partners als Inholland zal WUR de verkregen kennis ontsluiten via de Wikipedia die door beide partners is ontwikkeld. Doelgroepen zijn zowel het groen onderwijs als professionals in het bedrijfsleven. Zie link.

Testfaciliteit Improvement Centre, Bleiswijk (TRL 5-9)

Het Improvement Centre beschikt in Bleiswijk over kleine cellen waar laagopgaande gewassen als sla en kruiden in lagen geteeld kunnen worden. Deze faciliteit wordt worden uitgebreid met cellen waar ook hoogopgaande gewassen als tomaat kunnen worden geteeld. Deze cellen zijn geschikt om voor ondernemers de praktijktoepassing van bepaalde teelten onder daglicht loze omstandigheden te onderzoeken, zoals de invloed van de kleur van licht op de productie. De aanpak van Improvement Centre is om integrale teeltconcepten te beproeven op een schaal die “semi-praktijk’ genoemd kan worden en daardoor ook redelijk goed vergelijkbaar is met de situatie op bedrijven. De faciliteiten van Improvement Centre maken het mogelijk om aanpassingen in een onderdeel van het teeltsysteem, zoals bijvoorbeeld de kleur van de belichting, in het integrale systeem te beproeven. Het is daarmee geschikt voor vragen of het kan werken in de praktijk.