EFRO-project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Er is in Nederland al veel kennis en expertise op het gebied van vertical farming. Die kennis en expertise zijn echter erg versnipperd. Daardoor ontbreekt het de sector aan voldoende (internationale) slagkracht. Het project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland zorgt voor een bundeling op één centrale plek.

Over vertical farming

Met het oog op de sterk stijgende wereldbevolking is er grote behoefte aan vernieuwende landbouwmethoden om de productie van voedsel per vierkante meter sterk op te voeren. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is het verticaal telen van producten in een gesloten, volledig geconditioneerde omgeving, waar de teelt (meestal) in meer lagen boven elkaar geproduceerd wordt met minimaal ruimtegebruik en zonder het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Internationale ontwikkelingen

De vooruitzichten voor vertical farming zijn erg goed en nemen met name buiten Nederland een grote vlucht, met enorme investeringen in vertical farms in de V.S. en Azië. Nederland als leidend tuinbouwland kent ook al meerdere partijen die zich bezig houden met vertical farming.

De ontwikkelingen buiten Nederland gaan echter zo snel dat het de leidende positie van Nederland bedreigt, maar anderzijds ook grote kansen biedt. Duidelijk is dat stilstand in dit geval achteruitgang betekent. Als de Nederlandse tuinbouw onvoldoende bij deze wereldwijde ontwikkeling aanhaakt mist de sector de boot.

Resultaat

In het Fieldlab Vertical Farming komt een belangrijke samenwerking tot stand tussen Zuid-Hollandse kennisinstellingen en bedrijven die zich bezighouden met het produceren van verticaal geteelde producten, het verkopen van verticaal geteelde producten en leveranciers van technologieën voor vertical farms. In het project wordt een innovatief ecosysteem tot stand gebracht waarin state-of-the-art kennis van kennisinstellingen en (mkb-)bedrijven samen wordt gebracht en waar optimale faciliteiten worden geboden aan bedrijven voor ‘business driven’ onderzoek en innovatie op het gebied van vertical farming.

Het Fieldlab draagt daarmee bij aan het vergroten van de kennispositie van de Nederlandse tuinbouw op het gebied van daglichtloos telen en het behouden van de leidende positie van de Nederlandse tuinbouw sector wereldwijd. Het Fieldlab levert daarmee een essentiële bijdrage aan het duurzaam versterken van de concurrentiepositie van de tuinbouwsector in Zuid-Holland. Deze samenwerking is fundamenteel anders dan wat nu gebruikelijk is in productieketens van verse groenten en fruit.

Activiteiten

Het Fieldlab biedt op drie locaties in Zuid-Holland vanuit fysieke faciliteiten haar diensten aan:

  • In Bleiswijk ten behoeve van onderzoek en demonstratie (technische en teelt-technische aspecten), met een faciliteit voor strategisch toegepast onderzoek en demonstratie bij WUR Glastuinbouw en een faciliteit voor praktijkonderzoek en demonstratie bij Delphy Improvement Centre
  • In Naaldwijk in het World Horti Centre, faciliteiten ten behoeve van het onderwijs m.b.t. vertical farming
  • In Ridderkerk in het Experience Centre van Van Gelder, faciliteiten ten behoeve van markt en consumenten vraagstukken voor vertical farming

De activiteiten van het Fieldlab worden uitgevoerd vanuit vier werkpakketten:

  • Marktbewerking en Vraagarticulatie
  • Innovatie en Demonstratie
  • Educatie en Training
  • Business Versneller

Financiering

Het EFRO-project richt zich op het opstarten en exploiteren van het Fieldlab gedurende een periode van vier jaar. Daarna moet het haar meerwaarde zodanig bewezen hebben en zich met een eigen verdienmodel in stand kunnen houden. De deelnemende partners investeren in tijd en geld. Hiermee wordt een basis gelegd toekomstige financiering van het Fieldlab.

Naast de bijdrage van de deelnemende partners wordt het project mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland.

Partners

Partners van het Fieldlab Vertical Farming zijn: Stichting Greenport Horti Campus, Stichting Wageningen Research, onderzoeksinstituut Wageningen Plant Research, Improvement Centre B.V., Hogeschool Inholland, Delphy B.V., Vitro Plus B.V., Logiqs B.V., Future Crops Coöperatief U.A., Stichting Proeftuin Zwaagdijk en Signify Netherlands B.V.Ondersteunende partijen zijn: Van Gelder Groente en Fruit, Certhon Greenhouse Solutions, Priva, Rijk Zwaan en Greenport West-Holland.

Vergelijkbare berichten