Fieldlab Vertical Farming gestart

Onlangs is het Fieldlab Vertical Farming van start gegaan. Door de coronauitbraak had de start enige vertraging. Toch is in de verschillende werkpakketten voortgang geboekt. 

Marktbewerking en Vraagarticulatie

In het thema Marktbewerking en Vraagarticulatie – dat zich richt op het ontwikkelen van verdienmodellen op basis van inzicht in consumentperceptie van vertical farming – zijn de doelstellingen nader gedefinieerd en is een begin gemaakt met de invulling van het onderzoek. Er wordt gekeken naar groenten en kruiden, met name in Nederland. De onderzoekscapaciteit in dit project wordt in het eerste jaar besteed aan het consumentenonderzoek om daarmee een uitgangspunt te hebben voor de volgende jaren. Het onderzoek start in juli, nu het zo langzamerhand weer mogelijk is om veldwerk uit te voeren.

Internationaal consumentenonderzoek is ook van belang. Omdat dit binnen het huidige fieldlab niet goed mogelijk is, wordt hiervoor wordt een additionele aanvraag voorbereid. 

Onderzoek en Demonstratie

In het thema Onderzoek en Demonstratie – waarbinnen klimaatcellen worden gebouwd bij WUR Bleiswijk (in uitvoering) en Delphy/Improvement Center (in voorbereiding) – is de onderzoeksopzet afgebakend en geformuleerd. Er wordt gekeken naar het verder onderbouwen van de voordelen van vertical farming, de invloed van licht (spectrum, intensiteit en duur) en de voedingswaarde van gewassen als functie van verschillende teeltsystemen/ teeltrecepten.

De bouw van de cellen bij WUR Bleiswijk loopt. Improvement Center heeft besloten nog even te wachten met de uitvoering tot de impact van Corona beter in te schatten was. Dit zal geen grote vertraging opleveren voor de proeven in dit werkpakket, zo wordt verwacht. De eerste experimenten in de cellen bij WUR Bleiswijk kunnen eind Q3 of begin Q4 2020 starten.

Educatie

In het thema Educatie werken de partners samen aan onderwijsgerelateerde ontwikkelingen binnen Vertical Farming. Het werkpakket kent vier projectonderdelen: 

  • Ontwikkeling onderwijsmateriaal, waarin de basis gelegd voor de inhoud van WP3. Er wordt onderwijsmateriaal geïnventariseerd, samengebracht en verder ontwikkeld voor uitrol naar verschillende doelgroepen (regulier onderwijs, cursussen voor ondernemers etc)
  • Leerarrangementen voor ondernemers, waarin training en kennisoverdracht worden ontwikkeld. Gedacht wordt aan masterclasses door ervaren ondernemers, clinics waarin experts hun kennis overdragen, interactieve werksessies, werkbezoeken en symposia. 
  • Regulier onderwijs, gericht op inbedding van Vertical Farming in MBO en HBO
  • Studentenprojecten, in samenhang met de thema’s Marktbenadering en Onderzoek en demonstratie, in de vorm van stages, (afstudeer)onderzoeken, projecten, etc, voor studenten uit een breed scala aan opleidingen. 

Duurzaam platform voor de Vertical Farming sector

Het laatste thema is de realisatie van een duurzaam platform voor de Vertical Farming sector in Nederland, dat ook na afloop van het huidige project de sector kan ondersteunen. Hierin komen de in de andere thema’s vergaarde inzichten en kennis bij elkaar. Hierin wordt samengewerkt met andere initiatieven die ook betrekking hebben op Vertical Farming, en dit zit in een voorbereidende fase.

EFRO Project Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland

Binnen het Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland werken bedrijven en kennisinstituten samen aan de duurzame versterking van de Nederlandse concurrentiepositie op het terrein van verticale tuinbouw, vanuit de regio Zuid-Holland. Kennis en expertise worden omgezet in concrete innovaties op het gebied van markt, technieken voor vertical farming, opleidingsprogramma’s en duurzaam netwerk in samenwerking met haar partners.

Het Fieldlab Vertical Farming Zuid-Holland is een initiatief van Innovation Quarter en Greenport West-Holland. Projectpartners zijn Stichting Greenport Horti Campus, Delphy, Future Crops, Logiqs, Hogeschool InHolland, Improvement Centre, Proeftuin Zwaagdijk, Signify, Vitro Plus, en Wageningen University & Research. Het project dat loopt van 2019 tot en met 2023 wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van EFRO en de Provincie Zuid-Holland.

Vergelijkbare berichten